Gaziemir Esnaf

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi


Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi
03.07.2012 tarihinde maliye bakanlığı tarafından çıkarılan 283 nolu gelir vergisi genel tebliği ile esnaf muafiyeti ilgili yeni düzenlemeye gidilmiştir.
"Gelir vergisinden muaf Esnaf ve Sanatkarlarımız talep etmeleri halinde ilgili Vergi Dairelerinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alabileceklerdir... "
6322 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile Geleneksel, Kültürel, Sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, Esnaf muaflığı kapsamına alınarak gelir vergisinden muaf tutulmuştur.Bu kapsamda Yorgancı Esnaflarımız Esnaf muhafiyetiyle gelir vergisinden muaf tutulmuştur. 
             Gelir vergisinden muaf Esnaf ve Sanatkarlarımız talep etmeleri halinde ilgili Vergi Dairelerinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alabileceklerdir.
Buna göre odamız üyelerinden mesleği yorgancı ve saraçcılık olan üyelerimiz bu haklardan faydalanabiliceklerdir.
Ayrıntılı bilgi odamızdan alınabilir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:283)

1. Giriş
31/05/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun(1) 4 ve 7 nci maddeleri
ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ve 46 ncı
maddelerinde değişiklik yapılmış, 12 ve 13 üncü maddeleri ile de anılan Kanuna
Geçici 80 ve 81 inci maddeler eklenmiştir. Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar
bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
2. Esnaf Muaflığı ile İlgili Düzenlemeler
2.1. Yasal düzenleme
6322 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye son fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi
ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır
işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri,
kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve
oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel,
kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında
faaliyette bulunanlar;”
“9. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye
Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.”
“Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi
dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve
muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
2.2. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olduğu ve kaybolmaya yüz tuttuğu
belirlenen meslek kollarında faaliyette bulunanlarla ilgili esnaf muaflığının
kapsamı
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine 6322 sayılı Kanunla eklenen (8)
numaralı bent hükmü uyarınca;
El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve
ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık,
keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve
bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan
meslek kollarında faaliyette bulunanlar esnaf muaflığından yararlanacaklardır.
Anılan meslek kollarında faaliyette bulunanların söz konusu muafiyetten
yararlanabilmeleri için Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı basit
usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşımaları ve münhasıran kendi
ürettikleri ürünleri satmak suretiyle faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
Öte yandan, söz konusu meslek kollarında; devamlı veya arızi olarak, işyeri
açılarak, motorlu araç kullanılarak, yardımcı işçi veya çırak çalıştırılarak
faaliyette bulunulması muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.
Ancak, söz konusu meslek kollarında aşağıdaki şekilde faaliyette bulunulması
halinde ise muafiyetten yararlanılması mümkün değildir;
- Ticari işletmelere ait malları mutat olarak veya belli aralıklarla satanlar
ile kendi ürettikleri ürünlerle birlikte başkalarına ait ürünleri de satanlar,
- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde
faaliyette bulunanlar,
- Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısıyla gerçek usûlde gelir vergisine
tâbi olanlar.
Diğer taraftan, halen basit usulde veya gerçek usulde vergilendirilen
mükelleflerden söz konusu muafiyete ilişkin şartları topluca taşıyanların bağlı
oldukları vergi dairesine başvurmaları halinde hükmün yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla mükellefiyetleri kapatılacaktır. Şartları topluca taşıyanlardan
muafiyet hükmünden faydalanmak istemediğini ilgili vergi dairesine yazı ile
bildirenler ise durumlarına göre basit veya gerçek usulde vergilendirilecektir.
http://muhasebedr.com/gelir-vergisi-genel-tebligi-seri-no283/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI