Gaziemir Esnaf

29 Mayıs 2012 Salı

(Mükellef Bilgileri Bildirimi) 037 ve 039 Nolu Genelgeler 24.05.2012-30.05.2012

(Mükellef Bilgileri Bildirimi) 037 ve 039 Nolu Genelgeler 24.05.2012-30.05.2012
039 Nolu Genelge 30.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

037 Nolu Genelge 24.05.2012 (Mükellef Bilgileri Bildirimi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

"Mükellef Bilgileri Bildirimi" nin verilme süresi 29.06.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen esnaf ve sanatkarlar Vergi Usul Kanunu gereğince özel usulsüzlük cezası (1. sınıf :1.170 TL, 2. sınıf : 580 TL) uygulamasıyla karşılaşmamaları için belirtilen süreye kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 413 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi mükelleflere, “Mükellef Bilgileri Bildirimi” formu düzenlemek suretiyle sicil bilgilerinde güncelleme yapma zorunluluğu getirilmiştir.
         Söz konusu formun elektronik ortamda ilgili vergi dairelerine gönderilmesi konusunda yetki serbest muhasebeci mali müşavirlere verilmiştir.

        Diğer taraftan mali müşavirlerin adı geçen formu elektronik ortamda gönderme hizmeti karşılığında 100 TL + KDV tutarında ücret istemeleri üzerine Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda, Konfederasyonumuza bağlı oda ve birliklerden e-beyanname göndermeye aracılık yetkisi almış olanların da bu formu göndermelerine imkan sağlanmıştır.     Bu hizmetin karşılığı olarak 5362 sayılı Kanuna istinaden Konfederasyonumuzca yayımlanan 2011/98 sayılı genelgede yazılı hizmet karşılığı ücreti alınabilecektir. 

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Duyuru     24-01-12 09:46
KAYNAK
Mükellef Bilgileri Bildirimi için tıklayınız.

20.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle faal olan kurumlar vergisi, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu getirildiğinden, söz konusu mükelleflerin bildirimde yer alan işyeri adres bilgileri alanları doldurma aşamasında zorluk yaşamamaları amacıyla işyerlerine ait Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarını İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün https://adres.nvi.gov.tr  internet adresinden, belediyelerden, il/ ilçe özel idarelerinden veya bağlı olunan il / ilçe nüfus müdürlüklerinden öğrenmeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte, söz konusu bildirimin verileceği son gün olan 31.05.2012 tarihi itibariyle bildirim veremeyen mükelleflere cezai yaptırım uygulanacağından, bulunduğu mahalde henüz numaralama işlemi yapılmamış veya adres numarası tespit edilemeyen işyerleri için bir an önce belediye / il-ilçe özel idarelerine başvuru yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına uygun adres bilgileri ile adres numaralarının tespit edilmesinin sağlanması tavsiye olunur.


413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır.     
04-04-12 11:52
KAYNAK

Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması gibi mükellefiyete ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlıdır.
Mükelleflerin sicil bilgilerinde bulunan bazı hatalar, kimi durumlarda doğrudan mükelleflerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Örneğin, faaliyette bulunduğu sektör kodu yanlış olan bir mükellef yapılan analiz çalışmalarında, hatalı bir şekilde analize tabi tutulmakta ve neticede mükellefler bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla mükelleflerin sicil bilgilerinin güncellenmesi, kendileri açısından da son derece olumlu sonuçları olan bir uygulamadır.

Bu kapsamda 413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca “Mükellef Bilgileri Bildirimi”, ilk defa 1 Nisan – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Söz konusu ilk bildirimde doldurulacak alanların çokluğu mükellef ve meslek mensupları için bir külfet gibi görünse de, sonraki yıllarda bu bilgiler sistemden otomatik olarak ekrana getirilecek ve sadece değişiklik olan bilgiler mükellef ve meslek mensuplarınca düzenlenecektir. Ayrıca Başkanlığımızca yapılacak bilgi paylaşımı sonucunda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca mükelleflerden talep edilen bilgi ve belgelerin analizleri yapılmak suretiyle mükelleflerden mükerrer bilgi ve belge istenmemesi yönünde çalışmalar yapılabilecektir.

Mükellef Bilgileri Bildirimi için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI