Gaziemir Esnaf

19 Mart 2012 Pazartesi

TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden Duyuru


TC
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 

DUYURU


Resmi Büyütmek için Üzerine Tıklayınız !

Primlerini süresi içerisinde ödemeyen işverenlerle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ,prim ve prime ilişkin Kurum alacaklarının tahsilini sağlamak amacıyla oluşturulan otomatik icra programı vasıtasıyla icraya intikal ettirilmesi hedeflenmektedir.
    
    Diğer taraftan ,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun48 inci maddesinin birinci fıkrasında ; “ Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu  çok zor duruma düşürecekse,borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla ,alacaklı amme idaresince  veya yetkili kılacağı makamlarca;amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.hükmü yer almaktadır.
  
 5510 sayılı Kanun sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirleyen 67 nci maddesinde, 19/6/2010  tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5997 sayılı kanunla yapılan değişiklik neticesinde ;5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (b)bendi kapsamında bulunan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) sigortalıların , birikmiş prim borçları için 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunarak peşinat tutarlarını ödemeleri halinde ,kendileri ve bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

   Bu itibarla ,prim alacaklarının tahsilinin sağlanması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından söz konusu sigortalıların ,muaccel hale gelen prim borçlarını İcra Takip Haciz ve Sarış Servislerine intikal ettirmeden ,bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri /Merkez müdürlüklerine yazılı müracaat edilerek ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde azami 36 aya kadar taksitlendirebilecekleri ,bu borçların taksitlendirilmesi halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları  kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilecekleri,aksi takdirde söz konusu prim borçlarının 6183 sayılı Kanuna göre haklarında cebri takip başlatılarak menkul, gayrimenkul,ve  üçüncü kişiler nezdinde bulunan hak ve alacaklarına haciz işlemi uygulanmak suretiyle tahsil cihetine gidileceği konularında bilgilendirilmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir
 
   Bilgi edinilmesi ve tüm üyelerinizin bilgilendirilmesi konusu önemle  duyurulur.

MUSTAFA KESKİN

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ
İLGİ: T.C. İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 01.03.2012 Tarih ve 2243 sayılı yazısı
          İESOB'un 12.03.2012 Tarih ve 2012/472 sayılı yazısı
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi genel Müdürlüğü'nün 13.12.2011 Tarih ve 4135 sayılı yazısı

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ !..


SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?
      6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.
     6948 SAYILI “SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK “SANAYİ SİCİL BELGESİ” ALMAK ZORUNDADIR.
SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 1. MADDESİNDE: 
      "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
      Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.
       El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir."
hükümleri yer almaktadır. 
Sanayi Sicili Kanununun 1.maddesi kapsamında değerlendirilen ve en az bir işçi çalıştıran işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.
Sanayi siciline kaydı yapılacak sanayi işletmesinin üretim faaliyetini yerine getireceği bir işyerine sahip olması veya böyle bir işyerini en az bir yıl süre ile kiralamış olması şarttır. Bu durumda, Sanayi Sicil Belgesi’nin geçerlilik süresi kira süresi ile sınırlıdır.

BU KANUN KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER; 6948 SAYILI "SANAYİ SİCİL KANUNU'NUN 1. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURARAK "SANAYİ SİCİL BELGESİ" ALMAK ZORUNDADIR. 
Geniş ve detaylı bilgiye http://www.izmirstm.gov.tr/sanayisicilmus.asp adresinden ulaşılabilir.

İntibak Kanunu

İntibak Kanunu
22 Nolu Genelge 14.03.2012 (İntibak Kanunu)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2012

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2012
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Bilindiği üzere; KOBİ’lere ve girişimcilere hizmet ve destek sunan KOSGEB, ilki 2012 yılında olmak üzere, her yıl düzenleyeceği “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” uygulamasını başlatmış bulunmaktadır.

     Fikrini sermayesiyle birleştirerek yeni bir işletme kuran girişimciler ile istikrarlı bir büyüme sağlayarak ihracat yapan, istihdam sağlayan, ekonomik değer oluşturan tüm KOBİ’ler, ödüller için başvuruda bulunabilecektir.

      Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler şu şekildedir:

1)  Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayarak yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, kredibilitesi ve marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

2)  Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri:

─  Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

─  Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği ile; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi, ihracat ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş olmak.

 Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde cirosunun en az %50’sini ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.

3) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş ve işletmesini son 3 (üç) yıl içinde kuran girişimcilerden;

─  Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,
─  Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak,


─  Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Yıllık ciro değerinin %25’ten fazlası ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslar arası işbirliği yapmış olmak,

─ Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak.

    12 Mart 2012 tarihi itibariyle başvuruda bulunabilecek olan işletmelerin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması ve güncel KOBİ beyannamesinin onaylı olması gerekmektedir. Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılacak olup; başvurulara ait dokümanlar, başvuruda aranacak şartlar, değerlendirme kriterleri ve uygulama esaslarıwww.kosgeb.gov.tr  web sitesinde yer almaktadır.

    Başvuru yapacak olan işletmeler, başvuru formunu ve talep edilen belgeleri doldurarak 13 Nisan 2012 mesai bitimine kadar KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Ödül almaya hak kazanan işletmeler, plaket alarak “KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu”nu bir yıl boyunca kullanma hakkı kazanacaktır.

   Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
 

Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Girişimcilik Eğitim)

Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Girişimcilik Eğitim)
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12019.php
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Avrupa Birliği CIP/EIP Programı (Genç Girişimciler İçin Erasmus))
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/12/12020.php 

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

(Tayvan İle İlişkiler) 18 Nolu Genelge 13.03.2012

(Tayvan İle İlişkiler) 18 Nolu Genelge 13.03.2012


AB VE DIŞİLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan         yazısı ekinde Başbakanlığın 05/01/2012 tarih ve 2012/3 sayılı Genelgesi ile ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti ile izlediği politikaya istinaden, Tayvan ile ilişkiler konusundaki politikası ve bu konuda getirilen sınırlamalara ilişkin bilgi   verilmektedir.
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/01/2012 tarihli, 212 sayılı yazısı ve eki (1 adet, 3 Sayfa)

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Kapsamında Verilmesi Planlanan Hijyen Eğitimi Kursu

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Kapsamında Verilmesi Planlanan Hijyen Eğitimi Kursu
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Bilindiği üzere, “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ” 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
            Söz konusu tebliğin EK-2’nin 10.maddesinde “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.” hükmüne yer verilmiştir.
            Bu kapsamda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında 25/01/2012 tarihinde Hijyen eğitimi kursu düzenlenmesine ilişkin bir protokol yapılmıştır.
            Protokol sonucunda Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından tüm birliklere bir yazı gönderilmiştir.
            Birliklerimize gönderilen yazı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması Konfederasyonumuzca uygun bulunmuştur.
            Sözü edilen yazıda; düzenlenecek kursun ekmek teknolojisi, gıda mevzuatı, ekmek üretim, dağıtım ve satışındaki hijyen konularından oluşacağı, bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerindeki kişilerin 29/02/2012 tarihine kadar Federasyonlarının Türkiye Halkbankası 16000015 nolu hesabına kişi başına 145,00 TL. yatırarak eğitim için müracaatta bulunmaları istenmiştir.
Konfederasyonumuzca adı geçen Federasyona 22/02/2012 tarihli ve 365 sayılı bir yazı gönderilerek, Hijyen eğitimi kurs ücreti olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61’inci maddesinin (e) bendinde belirtilen ve 2011/98 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulan ücretlerin dışında ücret  alınmaması istenmiştir.
Bu nedenle, adı geçen federasyon tarafından belirlenen hijyen eğitimi kurs ücreti, 5362 sayılı Kanun hükümlerine uygun bulunmamaktadır.

15 Nolu Genelge 07.03.2012 (Kişisel Koruyucu Donanımlar)

15 Nolu Genelge 07.03.2012 (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
Mevzuat  >> Genelgeler >> 2012 Yılı >> 15 Nolu Genelge 07.03.2012 (Kişisel Koruyucu Donanımlar)
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi açısındanbüyük önem taşıyan, iş kanunu kapsamında hem çalışanların hem de işyeri sahiplerinin sorumlulukları bulunan, uygunsuz ürün satışının yasaklanması, toplatılması ve idari para cezasının söz konusu olduğu "kişisel koruyucu donanımlar" konusundaki buradaki bilgi notları üye esnaflarımıza ÖNEMLE DUYURULUR !..

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 KKD Bilgi Notu (1 Adet- 2 Sayfa)Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek-1 KKD Bilgi Notu (1 Adet- 2 Sayfa)

Esnaf Kredilerinde Yeni Düzenleme (Gösterge Faiz Oranı)

14 Nolu Genelge 02.03.2012 (Gösterge Faiz Oranı)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

Esnaf ve sanatkarlarımıza, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan T.Halk Bankası kredilerine ilişkin 2012/2782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
                  Söz konusu Karara göre;
            Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2012 yılına devreden krediler ile 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, bankanın belirlediği;
a)      Bankaca daha önceki kararlar kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2012 yılına devreden krediler için %50,
b)     1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (bu tarih hariç) kadar kullandırılan krediler için %50,
c)      Bu Kararın yayımı tarihinden (bu tarih dahil) 31/12/2012 tarihine kadar kullandırılan krediler için; 25.000 TL’ye kadar (25.000TL dahil) %50, 25.000 TL’nin üzeri kullandırımlarda ise 25.000 TL’lik kısmı için %50, 25.000 TL’yi aşan kısmı için %65 oranında,
gösterge faiz oranı uygulanacaktır.
       Türkiye Halk Bankasınca 22/02/2012 tarihinden itibaren cari faiz oranı %12 olarak uygulanacaktır. Esnaf kredilerinde bu oran; 25.000 TL’ye kadar (25.000TL dahil) %6, 25.000 TL’yi aşan kısmı için %7,8 faiz oranı uygulanacaktır. 
             Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacaktır.
             Bu Karar kapsamında açılan kredilere; vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilecektir.

             Bilindiği gibi birçok esnaf ve sanatkarımız, iş ve ikametgahının bulunduğu il veya ilçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmaması ya da bulunsa bile kapalı ya da kefaletinin kabul edilemez durumda olması nedeniyle kredi kullanamamaktadır. Bu durumda olan esnaf ve sanatkarlarımız, Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğrudan kullandırılacak kredilerde geçerli olmak üzere gösterge faiz oranı uygulanarak esnaf kredisi kullanabilecektir.

8 Mart 2012 Perşembe

2012/38 Nol'lu UKOME Kararı

2012/38 Nol'lu UKOME Kararı
Gaziemir Belediyesi'nce düzenlenecek "Gaziemir Belediyesi Uluslararası Çocuk şenliği" kapsamında stand alanı olarak kullanılacağı belirtilen Atatürk Bulvarı'nın Abdülhamit Yavuz Caddesi ile Altay Spor Tesisleri arasında kalan kısmının  ( Altay Spor Tesisleri tarafı) 18.04.2012 - 30.04.2012 tarihleri arasında trafiğe kapatılması, bu süre içerisinde diğer şeridin çift yönlü çalışması ve düzenlemelerin İBŞB Trafik ve denetim Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak yapılması Uygun görüldü. (367. (2012/03. Toplantı 08.02.2012)

1 Mart 2012 Perşembe

TL'nin yeni simgesi açıklandı-YENİ TL SİMGESİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYIN

TL'nin yeni simgesi açıklandı

İşte TL'nin simgesi Türk Lirası'nın simgesi 8362 başvuru arasından seçildi. Simgenin çıpa şeklinde olması TL'nin güvenli liman haline geldiğini gösteriyor. Yukarı doğru çizgiler de paranın yükselen değer olduğunu simgeliyor.Merkez Bankası tarafından düzenlenen TL Simge Yarışması'nın sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın katıldığı toplantıda açıklandı.
Toplantıda konuşan Başçı, "TL simge yarışması fikri 2011-2015 planında TL'nin tanıtılması amacıyla yer aldı. Yarışma takvimi içinde 8362 adet başvuru yapıldı. Finale 7 tasarım kaldı. 7 simge arasından birinci seçildi. Simge TL'nin güvenli liman haline geldiğini gösteriyor. Yukarı doğru çizgiler paranın yükselen değer olduğunu simgeliyor" dedi.

Başçı, yarışma ilan edilirken, TL Simge Yarışması Şartnamesi’nin ilgili hükmü ile, birincilik ödülüne layık görülen tasarım üzerinde değisiklik yapma hakkının saklı tutulduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Bankamız yönetiminin önerileri doğrultusunda, birinci seçilen tasarım Bankamız grafikerlerinin çalışmaları ile geometrik açıdan estetik bir temele oturtulmuştur" dedi.

Başçı, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın Tülay Lale'ye ait olduğunu belirtti. Lale'nin tasarımında düz olan çizgiler, yukarı eğimli hale getirildi. Başçı, Türk Lirası'nın yeni simgesinin altın oran uyumuna dikkat edilerek tasarlandığını kaydetti.

Tanıtım toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, simgenin bilgisayarlara indirildikten sonra 'Alt Gr' ve 'T' tuşlarına aynı anda basılmak suretiyle görüntülenebileceğini açıkladı. Başçı, gerekli programların Merkez Bankası'nın internet sitesinde mevcut olduğunu da belirtti. 

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI