Gaziemir Esnaf

27 Kasım 2011 Pazar

Ustalık Yetki Belgesi (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)

Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik 
(16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete)Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale gelmiş olup 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde, müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecek ve cezalı duruma düşülmemesi için EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. İnşaat ve tesisat işleri ile uğraşan ve mesleki belgesi olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 01/01/2015 tarihine kadar başvurabilecektir.


039 Nolu Genelge 22.04.2011  (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1: Yönetmelik (1 adet-5 sayfa)


 073 Nolu Genelge 08.09.2011 (Yetki Belgeli Ustalar)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1- Yazı (1 Adet- 6 Sayfa)


089 Nolu Genelge 24.11.2011 (Ustalık Yetki Belgesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik"in 11 inci maddesi ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir.


İlgili yönetmelikte sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,
yetki belgesi olarak kabul edilecektir.


01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı kanunun 28 ve 42 nci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların bir an önce ilgili yönetmeliğin 1 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan yönetmelik eki EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir.

Söz konusu belgenin alınabilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelere başvurulması zorunludur.


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununda 09/12/2009 tarihinde yapılan değişiklik ile; her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Bakanlık tarafından bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş ve bu çalışma sonunda hazırlanan yönetmelik 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişilerin kayıt altına alınması ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli kişilerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştirİnşaat ve tesisat işleri ile iştigal eden ve mesleki belgeye sahip olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 1/1/2015 tarihine kadar başvurabilecektir. Yönetmeliğin Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle bu sektörde çalışan kişilerin mesleki belgelerini ya da geçici yetki belgesi alma işlemlerini 01/01/2012 tarihine kadar tamamlamaları, bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde mağdur olmamaları açısından önem arz etmektedir.


İnşaat ve tesisat işleri esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanları da ilgilendirdiğinden dolayı, ilgili yönetmeliğin geçici 1 nci maddesinin ilgili hükümlerinin yürürlüğe gireceği 01.01.2012 tarihinden önce belgesiz kişilerin haberdar edilebilmesi amacıyla tüm esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur !.. 


27 Kasım 2011 Pazar / 19.13 / Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


Tel : 251 00 96 * 251 11 14 * 251 13 44
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com 

gaziemiresnafvesanatkarlar@gmail.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI