Gaziemir Esnaf

1 Ağustos 2011 Pazartesi

Esnafa sınavsız Ustalık ve Esnaflık Belgesi verilecek

Esnafa sınavsız Ustalık ve Esnaflık Belgesi verilecek
HABER KAYNAK
Zekeriya Mutlu
28,07,2011 perşembe

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamı dışında kalan 355 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımıza önemli bir kolaylık sağlanmaktadır.

Kapsam dışında kalan meslek dallarında faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımız, kayıtlı bulundukları odalara müracaat etmeleri halinde, normal zamanlarda eğitim alarak ve sınava girerek almaya çalıştıkları ustalık ve esnaflık belgelerini bu kez sınavsız alabileceklerdir.

Esnaf sanatkarlarımıza büyük kolaylıklar getirecek imkandan yararlanmak için üyelerimizin 29 Ağustos'a kadar ilgili odalarına başvurularını yapmaları gerekmektedir.

BELGE KOLAYLIĞI

Bilindiği üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bulunan 133 meslek dalında eğitim, sınav ve belgelendirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu çalışmaları Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla düzenlemektedir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamı dışında kalan meslek dallarında ise bu işlemleri odalarımız üstlenmektedir.

Kanun kapsamı dışında kalan 355 meslek kolunda eğitim, sınav ve belgelendirme yetkisi odalarımıza bırakılmıştır. Odalar, imkanları ölçüsünde, kalfalık, ustalık ve esnaflık sınavlarına girecekler için hazırlık kursları düzenleyebilmektedirler.

NASIL ALINIYOR

'Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik' hükümlerine göre; en az ilköğretim mezunu olan ve mesleğinde en az iki yıl çalıştığını belgelendirenler, oda tarafından düzenlenen sınava girmekte, başarılı oldukları takdirde TESK Kalfalık Belgesi'ni almaktadırlar.

Kalfalık Belgesi'ne sahip olanlar, mesleğiyle ilgili en az beş yıl çalıştığını belgelendirdiklerinde ise yine oda tarafından düzenlenen sınavda başarılı oldukları takdirde TESK Ustalık Belgesi'ni almaktadırlar.

Benzer şekilde, mesleği ile ilgili işlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendiren ve odalarca düzenlenecek sınavlarda başarılı olanlara Esnaflık Belgesi verilmektedir.

Şimdi TESK'in (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) aldığı bir kararla kapsam dışındaki üyelerimize yeni bir fırsat verilmektedir.

Buna göre, kapsam dışında kalan meslek dallarında faaliyet gösteren ve sınavsız belge alma hakkına sahip olan esnaf sanatkarlar, 29 Ağustos 2011 tarihine kadar kayıtlı olduğu odalara müracaat ettikleri takdirde doğrudan (sınavsız) ustalık ve esnaflık belgelerini alabileceklerdir.

Üyelerimiz, Birliğimizin www.iesob.org.tr/ adresindeki sitesinin genelgeler bölümünde kapsam dışında kalan mesleklerin listesini bulabilirler. Bu konumdaki esnaf sanatkarlarımızın gelecekte mağdur olmamaları için bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:

Ek-1 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Sanatkarlık Meslekleri Listesi (1 Adet- 4 Sayfa)

Ek-2 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Esnafkık Meslekleri Listesi (1 Adet- 5 Sayfa)

Bilindiği üzere; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında bulunan meslek dallarında; 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında esnaf ve sanatkar odalarımızca eğitim, sınav ve belgelendirme yapılmaktadır.


Adı geçen Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendi;

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:

(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlara doğrudan TESK ustalık belgesi verilir.”

9 uncu maddesinin (a) bendi;

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı Kanun gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan:

(a) 5362 sayılı Kanuna tabi bir işyeri sahibi olan ve/veya bu işyerinde çalışanlardan Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlara doğrudan TESK esnaflık belgesi verilir.”

hükmünü haizdir. Dolayısıyla 3308 sayılı Kanunun kapsamı dışında bulunan meslek dallarında odalarımızın Konfederasyonca verilen süreler içinde doğrudan (sınavsız) TESK ustalık ve TESK esnaflık belgesi verme imkanı bulunmaktadır.

Konfederasyonumuza teşkilatımızca yapılan başvurular değerlendirilmiş ve Konfederasyon Yönetim Kurulunun 13 Temmuz 2011 tarihli ve 18 sayılı toplantısında, halen müktesep hak sahibi olduğu halde belgelerini almamış olanların mağduriyetini gidermek amacıyla 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 45 günlük süre tanınmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda odalarımız; 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 45 gün boyunca; 3308 sayılı Kanunun çıraklık eğitimi uygulama kapsamın dışında olan ve ilişikte listesi verilen meslek dallarında, üyelerine ve üyelerinin yanlarında çalışanlara, ilgili mevzuat doğrultusunda doğrudan (sınavsız) TESK ustalık ve TESK esnaflık belgesi düzenleyebileceklerdir. Belgelendirme sürecinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde belgeler geçersiz sayılacağından teşkilatımızın bu hususa azami önem göstermesi önem arz etmektedir.

Odalarımız, kapsam dışı meslek dallarında eğitim, sınav ve belgelendirme uygulamasına ilişkin tüm belge, form, çizelge ve defterleri bağlı bulundukları birlikler vasıtasıyla Konfederasyonumuzdan temin edebileceklerdir. Belge temininde sorun yaşanmaması için, belge talep edecek olan odalarımızın öncelikle ihtiyaçlarını belirleyerek birlikleri aracılığı ile Konfederasyonumuza iletmesi gerekmektedir.

Son birkaç ayda;

· Milli Eğitim Bakanlığınca kapsam dışı meslek dallarında getirilen ve 2011/58 sayılı genelgemiz ile bilgi verilen yeni düzenlemeler,

· Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca getirilen ve 01/01/2012 tarihinden sonra inşaat ve tesisat işlerinde çalışacak olanların yetki belgesi sahibi olmasını zorunlu tutan Yönetmelik uygulamaları,

· Belediyelerin ve çeşitli bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinin esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik denetimleri

esnaf ve sanatkarlarımızın, bağlı odaları aracılığı ile belgelendirilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Odalarımızın kapsam dışı meslek dallarında faaliyet gösteren ve doğrudan (sınavsız) belge alma hakkına sahip olan üyelerine ulaşarak, bu gelişmelerle ilgili olarak üyelerini bilgilendirmesi ve belgelendirmesi esnaf ve sanatkarlarımızın gelecekte mağdur olmaması açısından büyük önem taşımaktadır.

062 Nolu Genelge 29.07.2011 (Kapsam Dışı Meslek Dalları)


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamı dışında bulunan meslek dallarında; 14 Ocak 2008 tarih ve 26756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında eğitim ve belgelendirme faaliyetleri odalarımızca yapılmaktadır. Adı geçen Yönetmelik kapsamında, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 13 Temmuz 2011 tarihli ve 18 sayılı toplantısında alınan kararla; müktesep hak sahibi olduğu halde halen belgelerini almamış olanların mağduriyetini gidermek amacıyla 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 45 günlük süre tanınmıştır.

Uygulamaya ilişkin olarak Konfederasyonumuza yazılı ve sözlü olarak çok sayıda başvuruda bulunulduğundan, ilişikte yer alan açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


EKLER:

Ek-1 Bilgi Notu (1 Adet- 4 Sayfa)

Ek-2 Form (1 Adet- 1 Sayfa)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI