Gaziemir Esnaf

2 Haziran 2011 Perşembe

045 Nolu Genelge 20.05.2011 (Sigortalılığı Durdurulanlar)

045 Nolu Genelge 20.05.2011 (Sigortalılığı Durdurulanlar)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Geçici 3. maddesi gereği “15.8.2005 tarihine kadar mevcut esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, oda yönetim kurulları tarafından güncelleştirilmiş, vergi kaydı bulunmayanların oda ve sicil kayıtları silinmiştir.Aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; “oda üyeliğine istinaden Bağ-Kur sigortalısı olan, ancak bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle üyelik şartlarını taşımadıkları için oda üyelikleri sona erenlerin Bağ-Kur sigortalılıkları, yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla devam etmiştir.
Diğer taraftan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 17’nci maddesi gereği kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Bağ-Kur Kanuna göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle (30.4.2008) beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulmuştur.5510 sayılı Kanunun Geçici 17’nci maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası (hizmet süresi olarak kazanma) 25.2.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Torba Kanunun 16 ncı maddesi ile yeniden yapılandırma kapsamına alınarak sigortalılara ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
Bu hükümlere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun 28/04/2011 tarih ve 8915385 no.lu genelgesi ile açıklamalar getirilmiştir.Buna göre; 5362 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesinin 4. fıkrası kapsamında olup,1) SGK’ya (EK-1 TALEBİ) ile beyanda bulunarak sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerden, prim ödemesinde bulunsun veya bulunmasın 30.4.2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla borcu olduğu için sigortalılık durdurulanların, sigortalılıkları durdurulduktan sonra 4/b kapsamında çalışması yok ise bu kişilerin sigortalılıkları 01/05/2008 tarihi itibariyle yeniden başlatılmayacaktır.
2) SGK’ya (EK-5 TALEBİ) ile beyanda bulunarak, sigortalılıklarını devam ettirmek istemeyenlerin, sigortalılıkları 15/08/2005 tarihinde sona erdirilecektir. 5510 sayılı Kanunun geçici 17.maddesi kapsamında 60 aydan fazla borcunun hesabında 15/08/2005 tarihi dikkate alınacaktır.
3) Sigortalılıklarının devam ettirilmesi veya sonlandırılması talebinde bulunmayan sigortalılardan 30/04/2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu bulunması nedeniyle 03/08/2009 tarihindeki prim ödemelerine göre toplu olarak sigortalılıkları durdurulanların, bu süreler için ihya (hizmet süresi olarak kazanmak) talebinde bulunmaları halinde; bu kişilerden yeni bir talep alınacak, 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle borç ay sayısı tespit edilecek ve tespit edilen süre 60 aydan fazla ise bu kişilerin sigortalılıklarının durdurulduğu tarih ile 30 Nisan 2008 tarihine kadar olan süreyi ihya etme hakkı verilecektir.Talepte bulunarak sigortalılıklarının sonlandırılmasının talep edilmesi halinde ise; 15/08/2005 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu olup olmadığı sorgulanacak ve sigortalının en son prim ödeme tarihi ile 15/08/2005 tarihi arası sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.


4) 5362 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesinin 4. fıkrası kapsamında olup, sigortalılıklarının devamı yönünde talepte bulunanlar veya sigortalılıkları halen devam edenlerin, sigortalılıkları kendi nam ve hesabına çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce sona erdirilecek ve bu kişiler artık 5362 sayılı Kanunun geçici 3.maddesi kapsamına giremeyeceklerdir.5) Ekte birer örneği yer alan belgeler ile SGK’ya başvurarak sigortalılığın devamını veya sonlandırılmasını isteyenlerden 30/04/2008 veya 15/08/2005 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu bulunanların en son ödedikleri prim tarihine göre sigortalılıklarının durdurulması halinde; bu kişilerin 01/05/2008 tarihinden sonra Bağ-Kur (4/b) kapsamında çalışması yoksa tekrar sigortalı sayılmayacaklardır.6) Sigortalılıklarının devamı talebinde bulunup, 5 yıldan fazla borcu bulunmadığı için sigortalılıkları durdurulmayanların ise sigortalılıkları devam edecektir.
Esnaf ve Sanatkarlarımıza önemle duyurulur... 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI