Gaziemir Esnaf

28 Haziran 2011 Salı

Güncel Duyurular...

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası
Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Misafirhanesi
2011/231 No'lu UKOME kararı
01 Haziran - 30 Eylül 2011 İşyeri kapanış Saatleri...
Asansör Belge İptali Hakkında
VERGİ LEVHASI ALINMASI
Esnaf Taraması Hakkında - İzmir Veremle Savaş Derneği
E-vergi levhası dönemi başladı
İZKA Doğrudan Faaliyet Desteği Duyurusu
045 Nolu Genelge (Sigortalılığı Durdurulanlar)
044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)
İESOB - DENİZBANK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Yeniden yapılandırmada son 2 gün...
Denizbank ve İESOB akaryakıt protokolü imzaladı
Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek...
TESK 2011 Yılı Genelgeleri
Perakende İşletmelerin Kayıt Başvurusu Hakkında......
KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI
Türkiye-Rusya Vize Anlaşması (043 Nolu Genelge)
EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
Torba Yasası Süre Uzatımı-042 Nolu Genelge
Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik-039 Nolu..
Union Palace Hotel - Marmaris
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB
Kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslar

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı
6111 Sayılı Torba Kanun Başvuru Süresinin Uzatılması
ESNAF ODALARI DAHA FAZLA PROJE ÜRETECEK
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
Temel Afet Bilinci ve Toplum Afet Gönüllüsü Eğitim
YAPI FUARI – TURKEY BUILD İstanbul 2011 Fuarı
Geri ödemesiz Kosgeb destekleri kamuoyuna açıklandı
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
23 NİSAN FESTİVAL ALANI STANDLARI
Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçlar
6111 Sayılı Yasa İle İlgili Bilgilendirmeler.6111 Sayılı Torba Kanunu
2011 Yılı Genelgeler 2011 Yılı TESK Genelgeleri
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI - GÖRÜŞE AÇILAN MEVZUAT
022 Nolu Genelge 10.03.2011 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri)
014 Nolu Genelge 22.02.2011 (İyi Hijyen Uygulamalaları)
026 Nolu Genelge 16.03.2011 (Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması)
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
027 Nolu Genelge 17.03.2011 (Torba Yasa) torba yasası
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ
6111 Sayılı Torba Kanun Hk.
TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ
2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları
Meclis'te kabul edilen 'torba yasa' neler getiriyor?
SEYDİKÖY şiiri

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası hk

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası
Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ'lerin büyümesi için en uygun ortamın sağlanmasını ve AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ'lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını açaçlayan "Avrupa Küçük İşletmeler Yasası " 25.06.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu yasada gerek AB bünyesinde gerek ulusal düzeyde KOBİ'lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla 10 temel prensip belirlenmiştir.

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri
Link Burada

5 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27955
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri
GENELGE
2011/6
Küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ), değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapılarının sağladığı avantajlar, bölgeler arasında dengeli büyüme, istihdamın artırılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir işlev görmektedirler. Ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi ve dünya pazarlarında kalıcı yer edinebilmesi, KOBİ’leri güçlü bir Türk ekonomisinin varlığı ile mümkün olabilecektir.

Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında, ABD ve Japonya ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasındaki yenilikçilik ve araştırma-geliştirme (AR-GE) açığının kapatılabilmesi, istihdamın artırılabilmesi amacıyla Lizbon Stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, yerel ve bölgesel toplulukların refahının iyileştirilmesi ve istihdamda kilit role sahip olan KOBİ'lerin üzerindeki bürokratik ve finansal yüklerin azaltılması amacıyla önemli bir araç olarak "Modern KOBİ Politikası" geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu tarafından, KOBİ'lerin büyümesi için en uygun ortamın sağlanmasını ve AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ'lerin ihtiyaçlarının ön planda tutulmasını amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası” (Small Business Act for Europe - SBA) 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Sözkonusu Yasada, gerek Birlik bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla ekte yer alan 10 (on) temel prensip belirlenmiş, bu Yasaya temel teşkil eden "Önce Küçük Olanı Düşün" prensibi ışığında bir dizi mevzuat düzenlemesinin yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Ülkemizin de dahil olduğu "Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın Uygulanması Projesi" kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ülkemiz adına, Yasa ile belirlenmiş prensiplere ilişkin ilerlemeleri izlemekle görevli "Ulusal Koordinatör" olarak belirlenmiştir. Sözkonusu prensiplerin tanıtılması, bu konuda farkındalık sağlanması, bu kapsamda yapılacak her türlü düzenleme ve çalışmanın, KOBİ’lerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruşları ile işbirliği içerisinde KOSGEB tarafından koordine edilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından; KOBİ’lerle ilgili oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama, vb. çalışmalarda, yukarıda belirtilen prensiplerin göz önünde bulundurulması, bu çerçevede KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara gereken destek ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

AVRUPA KÜÇÜK İŞLETMELER YASASI PRENSİPLERİ

1. Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamı oluşturulması

Girişimcilik eğitimleri için iş dünyasıyla ortak stratejiler geliştirilmesi, özellikle orta öğretim müfredatlarına yenilikçi ve girişimci zihniyetin gelişmesine yönelik derslerin eklenmesi, işletme devirlerini kolaylaştırıcı önlemler alınması yönünde çalışmaların yapılması,

2. İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması

İflasın ardından yeniden iş kuran dürüst girişimcilerin ilk işini kuranlarla eşit muamele görmelerini sağlayan tedbirlerin alınması,

3. “Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi

İşletmeler üzerindeki idari yüklerin kısa vadede %25 oranında düşürülmesi, düzenlemelerin uygulamaya konulmadan önce KOBİ’ler üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi

İşletme kurma süresinin kısaltılarak KOBİ’lerin ticari faaliyete başlama sürecinin hızlandırılması, işletmeleri ilgilendiren tüm bilgilerin alınabileceği ve her türlü işlemin elektronik ortamda yapılabileceği bir tek başvuru noktasının kurulması suretiyle Hizmetler Direktifinin uygulanması,

5. Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve Devlet yardımı imkanlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması

Kamu alımlarına KOBİ’lerin iştirakinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin Devlet yardımlarından yararlanma imkanlarının artırılmasına yönelik önlemlerin alınması,

6. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici düzenlemelerin ve iş ortamının geliştirilmesi

KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına yönelik araçların geliştirilmesi, yapılacak vergi düzenlemeleri ile yatırımların teşvik edilmesi, ticari işlemlerde geç ödemelerin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile büyük işletmelerin KOBİ’lere zamanında ödeme yapmalarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

7. KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması

Ülkelerin karşılıklı tanıma ilkesini doğru şekilde uygulamaları, Tek Pazar haklarının kullanımında karşılaşılan sorunların resmi yöntemler yanında daha hızlı sonuç alınabilecek yöntemlerle de çözümlenebilmesinin desteklenmesi,

8. KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

KOBİ’lerin araştırma ve yenilik yapma kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak oluşturulacak eylem planlarına uygun hareket edilmesi,

9. KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkan sağlanması

KOBİ’lerin hafifletilmiş çevresel prosedürlere tabi olmalarının sağlanması, Çevre Yönetimi ve Denetleme Planına erişimlerinin kolaylaştırılması ve bu kapsamda yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi,

10. KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi

KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer alabilmesi için, karşılaşacakları ticari engellerin bertaraf edilmesi amacıyla “Önce küçük olanı düşün” ilkesinin teşviki ile KOBİ’lerin aday ve komşu ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması.

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Misafirhanesi

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Misafirhanesi

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ait 32 yatak kapasiteli misafirhanenin 2 ve 3 kişilik tümü banyolu ve televizyonlu odalarıyla Esnaf teşkilatımızın yönetici, personel ve aileleri ile Kapadokya bölgesini ziyaret etmek isteyenlere uygun koşullarda hizmet vermekte olduğu bildirilmiştir.

Ürgüp Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 07.06.2011 tarih ve 2011/70 sayılı yazısı ile

2011/231 No'lu UKOME kararı

2011/231 No'lu UKOME kararı
5216 sayılı Yasa'da geçen İl trafik Komisyonu yetkilerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri'nce kullanılması hükmü doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce verilmekte ve 13.01.2010 tarih, 2010/07 No.lu UKOME Genel Kurul Kararının verdiği yetki ile Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nce düzenlenmekte olan "Ticari Taşıt Tahsis Belgeleri"nin bundan böyle İBŞB Trafik Ve Denetim Şube Müdürlüğü'nce düzenlenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
No      : 354.(2011/11.Toplantı)
Tarih   : 08.06.2011
Saat    :10:00
Yer     :İBŞB, Çetin Emeç Toplantı Salonu

20 Haziran 2011 Pazartesi

Güncel Duyurular...

01 Haziran - 30 Eylül 2011 İşyeri kapanış Saatleri...
Asansör Belge İptali Hakkında
VERGİ LEVHASI ALINMASI
Esnaf Taraması Hakkında - İzmir Veremle Savaş Derneği
E-vergi levhası dönemi başladı
İZKA Doğrudan Faaliyet Desteği Duyurusu
045 Nolu Genelge (Sigortalılığı Durdurulanlar)
044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)
İESOB - DENİZBANK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Yeniden yapılandırmada son 2 gün...
Denizbank ve İESOB akaryakıt protokolü imzaladı
Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek...
TESK 2011 Yılı Genelgeleri
Perakende İşletmelerin Kayıt Başvurusu Hakkında......
KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI
Türkiye-Rusya Vize Anlaşması (043 Nolu Genelge)
EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
Torba Yasası Süre Uzatımı-042 Nolu Genelge
Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik-039 Nolu..
Union Palace Hotel - Marmaris
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB
Kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslar

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı
6111 Sayılı Torba Kanun Başvuru Süresinin Uzatılması
ESNAF ODALARI DAHA FAZLA PROJE ÜRETECEK
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
Temel Afet Bilinci ve Toplum Afet Gönüllüsü Eğitim
YAPI FUARI – TURKEY BUILD İstanbul 2011 Fuarı
Geri ödemesiz Kosgeb destekleri kamuoyuna açıklandı
KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
23 NİSAN FESTİVAL ALANI STANDLARI
Esnaf ve Sanatkarın Kooperatiflere Olan Kredi Borçlar
6111 Sayılı Yasa İle İlgili Bilgilendirmeler.6111 Sayılı Torba Kanunu
2011 Yılı Genelgeler 2011 Yılı TESK Genelgeleri
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI - GÖRÜŞE AÇILAN MEVZUAT
022 Nolu Genelge 10.03.2011 (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri)
014 Nolu Genelge 22.02.2011 (İyi Hijyen Uygulamalaları)
026 Nolu Genelge 16.03.2011 (Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması)
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ
027 Nolu Genelge 17.03.2011 (Torba Yasa) torba yasası
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ
6111 Sayılı Torba Kanun Hk.
TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ
2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları
Meclis'te kabul edilen 'torba yasa' neler getiriyor?
SEYDİKÖY şiiri

17 Haziran 2011 Cuma

01 Haziran - 30 Eylül 2011 İşyeri kapanış Saatleri Hakkında

01 Haziran - 30 Eylül 2011 İşyeri kapanış Saatleri Hakkında

İlgi: İESOB'un 08.06.2011 tarih ve 2011/1002 sayılı yazısı
       İBŞB'nin 31.05.2011 tarih ve 36948 sayılı yazısı, (Encümen Karar No: M.35.1.İBB.0.10.01-01.256, Karar Tarihi: 12.05.2011 )

İlgideki kararla ; 01 Haziran - 30 Eylül 2011 tarihleri arasında ilimiz metropolde bulunan kahvehane,pastane,kafeterya,internet kafe,büfeler vb. işyerleri ile bakkallar ve içkili lokantalar da gece saat 02.00'ye kadar açık bulundurulabileceklerdir.

Asansör Belge İptali Hakkında

Asansör Belge İptali Hakkında

İlgi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih ve 2774 sayılı yazıları
      
95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında 1304 kimlik numaralı onaylanmış kuruluş olarak faaliyet gösteren Slovenian Institute Of Quality in Metrology (SIQ) firmasının faaliyetlerini yürütmesi ile ilgili olarak Slovenya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığımız tarafından işbirliği yapılmıştır.
Bu bağlamda 14 Mart 2011 tarihinde SIQ firması Slovenya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'na 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında bu yıl itibarıyla onaylanmış kuruluş statüsünden çekildiğini beyan etmiştir.
Bakanlıkça,Asansör Yönetmeliği kapsamında uygunluk belgesi iptal edilen asansör firmalarının ünvan ve adresleri verilmek suretiyle belediyeler ile ihale makamlarının uyarılması istenmektedir.
Bu nedenle 95/16/AT Asansör yönetmeliği kapsamında Uygunluk Değerlendirme İşleminin en kısa sürede tamamlanması ve yönetmelik hükümlerine uygun hale gelinceye kadar montaj yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

VERGİ LEVHASI ALINMASI

E-VERGİ LEVHASI ALINMASI
a) İESOB'un 30.05.2011 tarih ve 937 sayılı genelgesi
b) TESK'in 02.06.2011 tarih,1470 sayı,49 No'lu genelgesi

Vergi levhalarının işyerine asma zorunluluğu kaldırıldı ancak işyerinde bulundurma zorunluluğu devam ediyor. Vergi levhaları bundan böyle internet üzerinden temin edilecektir.

Ayrıca, 2010 yılına ilişkin olarak serbest muhasebeci ve mali müşavirlere veya vergi dairelerine tasdik ettirilmiş olan vergi levhalarının yasal geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle, esnaf ve sanatkarlarımızın (basit usule tabi olanlar dahil) 2010 yılına ait vergi levhalarını 1 Haziran-30 Haziran 2011 tarihleri arasında doğrudan vergi dairelerinden veya serbest muhasebeci ve mali müşavirler ya da e-beyanname gönderme yetkisi bulunan Oda ve Birliklerimiz aracılığıyla temin etmeleri ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere işyerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Esnaf ve sanatkar üyelerimize önemle duyurulur...

13 Haziran 2011 Pazartesi

Esnaf Taraması Hakkında - İzmir Veremle Savaş Derneği

Esnaf Taraması Hakkında - İzmir Veremle Savaş Derneği

İzmir Veremle Savaş Derneği'nin 07.06.2011 tarih ve 147 sayılı yazısında;

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Veremle Savaş Derneği arasında 25.12.2009 tarihinde imzalanan protokol gereği portör muayenelerine esas laboratuvar tetkiklerinin artık Uzman Laboratuvarı'na yaptırılmaması, adı geçen laboratuvarın İzmir Veremle Savaş Derneği kurumuyla herhangi bir ilişkisinin kalmadığı belirtilmiştir.

Sedat Ünver,Orhan Sarıalp,Murat İğneci ve Mustafa Gürbüz İzmir Veremle Savaş Derneği'ni temsil etmediği vurgulanmıştır.

İzmir Veremle Savaş Derneği  bu hizmeti Kordon Laboratuvar,Röntgen,Odyoloji Tarama Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti olarak verdiği vurgulanmıştır.

Odamız üyelerine duyurulur...

8 Haziran 2011 Çarşamba

E-vergi levhası dönemi başladı

E-vergi levhası dönemi başladı
Kaynak
Spot- Vergi levhası asma zorunluluğu kaldırıldı. Ancak vergi levhası tasdik ettirme ve bulundurma zorunluluğu sürüyor. Artık vergi levhası internetten verilecek, önceden tasdik ettirilenler de haziran sonuna kadar değiştirilecek. Basit usule tabi esnaf vergi levhasını odasından yazdırabilecek.


Kamuoyunda Torba Yasa olarak anılan 6111 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle vergi levhalarının asılma zorunluluğunun kaldırıldığını kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Bilindiği üzere basit usule tabi olanlar da dahil olmak üzere, gelir vergisi mükellefi olan esnaf sanatkarların vergi levhalarını asmaları zorunluydu. Yeni düzenlemeyle asma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak üyelerimizin vergi levhası tasdik ettirme ve bulundurma zorunluluğu devam ediyor. Esnafımız levhalarını işyeri merkezinde, şubesinde, yük veya yolcu taşıyanlar ise taşıtlarında istenildiğinde ibraz etmek üzere hazır bulunduracaklar.’ diye konuştu.

Maliye Bakanlığı’nın gelir vergisi mükelleflerinin vergi levhası almasını kolaylaştırdığını da sözlerine ekleyen Mutlu, ‘Yeni sistemde, vergi levhası almak için vergi dairelerine gidilmesine gerek kalmayacak. Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından, vergi levhaları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemi tarafından elektronik ortamda oluşturulacak. Hazırlanan levhalar yazıcıdan çıktı şeklinde alınabilecek, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu, vergi dairesi tasdiki hükmünde olacak, ayrıca serbest muhasebeci veya mali müşavirlere tasdik ettirilmeyecektir.’ dedi.

Değiştirmek zorundalar

Tebliğin yayınından önce tasdik ettirilen levhaların da değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan Zekeriya Mutlu şunları söyledi: ‘Tebliğin yayın tarihinden önce 2010 yılına mahsus vergi levhalarını tasdik ettirmiş olanlar, haziran sonuna kadar internet vergi dairesinden yeni çıktı almalılar. Yeni işe başlayan esnaf sanatkarlarımız ise bir ay içinde internetten müracaat etmeliler. Basit usulde vergiye tabi olan üyelerimiz de odaları aracılığıyla vergi levhalarını yazdırabileceklerdir’

2 Haziran 2011 Perşembe

İZKA Doğrudan Faaliyet Desteği Duyurusu

İZKA Doğrudan Faaliyet Desteği Duyurusu

İzmir Kalkınma Ajansı, sunulacak uygun nitelikteki faaliyet tekliflerine karşılıksız mali destek vermek üzere 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını başlatmıştır. Bu program kapsamında İZKA'ya yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 880.000TL’lik kaynağın, faaliyet teklifleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.


2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin bölgenin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak fizibilite çalışmalarının ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmaların geliştirilmesine yönelik uygulama süresi 3 ayı geçmeyen faaliyet tekliflerine mali destek sağlanacaktır.

Söz konusu mali destek asgari 19.000 TL ve azami 76.000 TL limitleri arasında olacaktır. Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak değerlendirilir.

Başvuru sahipleri ilan tarihinden itibaren 15.11.2011 saat 17:00’a kadar başvurularını her an sunabilirler. Değerlendirme için son başvuru tarihi beklenmeyecek, her faaliyet teklifi kendi içinde değerlendirilecektir. Doğrudan Faaliyet Desteği için ayrılan bütçenin son başvuru tarihinden önce bitmesi durumunda son başvuru tarihi beklenmeden program sona erdirilecektir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Paketi için tıklayınız.
Image Hosted by ImageShack.us
By internetdenizi at 2011-06-02

045 Nolu Genelge 20.05.2011 (Sigortalılığı Durdurulanlar)

045 Nolu Genelge 20.05.2011 (Sigortalılığı Durdurulanlar)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Geçici 3. maddesi gereği “15.8.2005 tarihine kadar mevcut esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı üyelerin üyelik nitelikleri bu Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, oda yönetim kurulları tarafından güncelleştirilmiş, vergi kaydı bulunmayanların oda ve sicil kayıtları silinmiştir.Aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; “oda üyeliğine istinaden Bağ-Kur sigortalısı olan, ancak bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle üyelik şartlarını taşımadıkları için oda üyelikleri sona erenlerin Bağ-Kur sigortalılıkları, yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla devam etmiştir.
Diğer taraftan; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 17’nci maddesi gereği kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Bağ-Kur Kanuna göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle (30.4.2008) beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulmuştur.5510 sayılı Kanunun Geçici 17’nci maddesine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası (hizmet süresi olarak kazanma) 25.2.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Torba Kanunun 16 ncı maddesi ile yeniden yapılandırma kapsamına alınarak sigortalılara ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
Bu hükümlere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun 28/04/2011 tarih ve 8915385 no.lu genelgesi ile açıklamalar getirilmiştir.Buna göre; 5362 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesinin 4. fıkrası kapsamında olup,1) SGK’ya (EK-1 TALEBİ) ile beyanda bulunarak sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerden, prim ödemesinde bulunsun veya bulunmasın 30.4.2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla borcu olduğu için sigortalılık durdurulanların, sigortalılıkları durdurulduktan sonra 4/b kapsamında çalışması yok ise bu kişilerin sigortalılıkları 01/05/2008 tarihi itibariyle yeniden başlatılmayacaktır.
2) SGK’ya (EK-5 TALEBİ) ile beyanda bulunarak, sigortalılıklarını devam ettirmek istemeyenlerin, sigortalılıkları 15/08/2005 tarihinde sona erdirilecektir. 5510 sayılı Kanunun geçici 17.maddesi kapsamında 60 aydan fazla borcunun hesabında 15/08/2005 tarihi dikkate alınacaktır.
3) Sigortalılıklarının devam ettirilmesi veya sonlandırılması talebinde bulunmayan sigortalılardan 30/04/2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu bulunması nedeniyle 03/08/2009 tarihindeki prim ödemelerine göre toplu olarak sigortalılıkları durdurulanların, bu süreler için ihya (hizmet süresi olarak kazanmak) talebinde bulunmaları halinde; bu kişilerden yeni bir talep alınacak, 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle borç ay sayısı tespit edilecek ve tespit edilen süre 60 aydan fazla ise bu kişilerin sigortalılıklarının durdurulduğu tarih ile 30 Nisan 2008 tarihine kadar olan süreyi ihya etme hakkı verilecektir.Talepte bulunarak sigortalılıklarının sonlandırılmasının talep edilmesi halinde ise; 15/08/2005 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu olup olmadığı sorgulanacak ve sigortalının en son prim ödeme tarihi ile 15/08/2005 tarihi arası sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.


4) 5362 sayılı Kanunun Geçici 3.maddesinin 4. fıkrası kapsamında olup, sigortalılıklarının devamı yönünde talepte bulunanlar veya sigortalılıkları halen devam edenlerin, sigortalılıkları kendi nam ve hesabına çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce sona erdirilecek ve bu kişiler artık 5362 sayılı Kanunun geçici 3.maddesi kapsamına giremeyeceklerdir.5) Ekte birer örneği yer alan belgeler ile SGK’ya başvurarak sigortalılığın devamını veya sonlandırılmasını isteyenlerden 30/04/2008 veya 15/08/2005 tarihi itibariyle 60 aydan fazla prim borcu bulunanların en son ödedikleri prim tarihine göre sigortalılıklarının durdurulması halinde; bu kişilerin 01/05/2008 tarihinden sonra Bağ-Kur (4/b) kapsamında çalışması yoksa tekrar sigortalı sayılmayacaklardır.6) Sigortalılıklarının devamı talebinde bulunup, 5 yıldan fazla borcu bulunmadığı için sigortalılıkları durdurulmayanların ise sigortalılıkları devam edecektir.
Esnaf ve Sanatkarlarımıza önemle duyurulur... 

044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)

044 Nolu Genelge 16.05.2011 (Uzaktan Öğrenme Portalı)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1: Broşür
Bilindiği üzere; günümüz dünyasında; kurumların ve kişilerin gelişebilmesinin en önemli unsuru bilgiyi kullanan nitelikli insan gücünün varlığıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; kurumlar bilişim çağının tüm imkanlarını kullanan ve kendini sürekli geliştiren çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere, son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir öğrenim yöntemi ortaya çıkmıştır. Uzaktan öğrenme olarak adlandırılan bu yeni öğrenme modelinde; bir sınıfa ihtiyaç duymadan, izleyerek, dinleyerek ve okuyarak öğrenme gerçekleşmektedir.Konfederasyonumuz; teşkilatımıza ve dolaylı olarak esnaf ve sanatkarlarımıza her alanda ihtiyaç duydukları desteği en güncel ve en hızlı şekilde sağlamak amacıyla her gün yeni projeleri hayata geçirmektedir. Bu kapsamda; esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının personelinin ve yöneticilerinin, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile istedikleri her türlü bilgiye ulaşmalarına imkan sağlayacak olan uzaktan öğrenme portalı hazırlanmıştır.

Uzaktan öğrenme portalında, teşkilatımızın talepleri doğrultusunda belirlenen konu başlıklarında hazırlanan eğitici videolar, bu videoların ses kayıtları ve metinleri bulunmaktadır. Uzaktan eğitim portalında yer alan konular, kullanıcılar tarafından istedikleri kadar tekrar edilebilecek, öğrenme süreci sonunda her bir konunun sınavı yapılarak kullanıcıların başarı düzeyi ölçülecek, sınavda başarı sağlayan kullanıcılara on-line sertifika düzenlenecektir.Uzaktan eğitim portalı, teşkilatımızın talepleri doğrultusunda geliştirilecek ve güncellenecektir. Dolayısıyla portalda yer verilmesinde yarar görülen konu başlıklarının Konfederasyonumuza iletilmesinde yarar görülmektedir.


Konfederasyonumuz web sitesinin on-line işlemler başlığı altından ulaşılacak olan Uzaktan Öğrenme Portalına, diğer on-line işlemlerde kullanılan kullanıcı kodu ve şifrelerle giriş yapılabilecek olup, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Bilgi-İşlem Müdürlüğü ile iletişime geçilecektir.
Genelge ekinde bilgilendirme broşürü bulunmaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

İESOB - DENİZBANK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İESOB - DENİZBANK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Bilindiği gibi 2010 yılı Ekim ayında üyelerimizin gelişimi ve desteklenmesi için İESOB ile Denizbank işbirliği protokolü imzalamıştır.

Bu protokol ile Denizbank İşletme Kart çıkaran oda üyelerimiz http://www.iesob.org.tr/ deki duyurular kısmında bulunan anlaşmalı Petrol Ofisi bayilerinden akaryakıtlarını 3 ay vade ile komisyonsuz ve faizsiz olarak alabilme imkanına kavuşmuştur.

Ayrıca 3 ay vadeli olmayan tek slip akaryakıt alımlarında ise %5anında indirim kazanılmaktadır.

6111 Sayılı yasa kapsamında esnaf ve sanatkarların birikmiş ve gecikmiş üyelik aidatlarının ödemelerinin son günü 30 Eylül 2011 dir.

İESOB ile Denizbank arasında 25,05,2011 tarihinde gerçekleştirilen ek protokol ile Denizbank İşletme Kart sahibi veya yeni işletme kart çıkaran esnaf ve sanatkarlarımız söz konusu yapılandırma kapsamındaki aidatlarını komisyonsuz ve masrafsız bir şekilde 6 eşit taksitte ödeyebileceklerdir.

Söz konusu bu imkan, yapılandırılma kapsamında borcu olan tüm oda üyelerimize önemle duyurulur...

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI