Gaziemir Esnaf

10 Mayıs 2011 Salı

Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik-039 Nolu Genelge 22.04.2011

Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik-039 Nolu Genelge 22.04.2011
EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek1: Yönetmelik (1 adet-5 sayfa)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununda 09/12/2009 tarihinde yapılan değişiklik ile; her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu bağlamda Bakanlık tarafından bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş ve bu çalışma sonunda hazırlanan yönetmelik 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişilerin kayıt altına alınması ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli kişilerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre;

· Yetki belgeli usta: İnşaat ve tesisat işlerini bağımsız olarak yürütebilme sorumluluğu alan, bu Yönetmelikte belirtilen kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yeterlilik belgesini haiz kişiyi ifade etmektedir.

· Yapı ruhsatına tâbi bütün yapılar bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilecek, her müteahhid bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alacak ve bu numarayı yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanacaktır. İstisna olarak tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçmeyen yapılar için, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumlulukları yapı sahibince üstlenilmesi kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmayacaktır. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilecektir.

· Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Yönetmeliğin EK-1'deki Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalayacak, yapı müteahhidi gerçek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya suretini Form ekinde Bayındırlık ve İskan il Müdürlüğüne verecektir.

· İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. İnşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesi 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecektir.

· MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği belirlenen konularda illerde ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilmek üzere,

- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık ve ustalık belgeleri,

- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında verilen kurs bitirme belgeleri,

- Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

- Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,

- Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,

yetki belgesi olarak kabul edilecektir.

İnşaat ve tesisat işleri ile iştigal eden ve mesleki belgeye sahip olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 1/1/2015 tarihine kadar başvurabilecektir. Yönetmeliğin Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle bu sektörde çalışan kişilerin mesleki belgelerini ya da geçici yetki belgesi alma işlemlerini 01/01/2012 tarihine kadar tamamlamaları, bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde mağdur olmamaları açısından önem arz etmektedir.

Yönetmeliğin bir örneği, www.tesk.org.tr adresindeki genelge ekinde yer almaktadır.

Esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur...

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

EKLER:
Ek1: Yönetmelik (1 adet-5 sayfa)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI