Gaziemir Esnaf

4 Mayıs 2011 Çarşamba

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
KAYNAK
5996 sayılı “ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ” gıdacı esnafımıza neler getiriyor?.....


13 Haziran 2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan yeni gıda kanunu; gıda maddesi üreteni satan ve toplu tüketime arz eden binlerce esnafımız için birçok yenilik getirmekte.
Şimdi bu yeniliklerin neler olduğunu sıralayalım.

Her şeyden gıda maddesi üreten, 30 beygir gücünün altında motor gücüne sahip veya 10 kişiden az işçi çalıştıran esnaf ve sanatkârlarımız, 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren, işyerlerinde sorumlu yönetici çalıştırmayacak.

30 beygir gücünün üzerinde toplam motor gücü olan veya 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinin her biri işin nevine göre lisans seviyesinde bir personel çalıştıracak.
Tüm gıda maddesi üreten esnaf ve sanatkârlarımız; 13 Aralık 2010 tarihinden sonra işyerleri için “ Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi ” ile ürettikleri her bir ürün için “ Üretim İzni Belgesi ” almayacak.

Tüm gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden esnaf ve sanatkârlarımız; 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren, kayıt ve onay işlemine tabi tutulacak. Hangi işletmelerin kayıt hangi işletmelerin onaya tabi tutulacağı, kayıt ve onay işleminin nasıl yapılacağına dair esas ve usuller, Bakanlıkça 13.12.2011 tarihine kadar çıkartılacak olan yönetmelikle belirlenecek.

Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler hariç olmak üzere, uygun göreceği görev ve yetkiler için kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, birlikler, kooperatifler, vakıf ve üniversiteler ile işbirliği yapabilecek. Bakanlık; bu kuruluşlar içerisinde, Bakanlıkça belirlenen şartlara sahip olanlara, bu görev ve yetkilerin tamamını veya bir kısmını tamamen veya kısmen devredebilecek veya hizmet alımı yolu ile bu görevleri yerine getirebilecek. Bakanlık, devir yaptığı kuruluşları denetleyecek Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda devredilen görev ve yetkilerin yürütülmesinde yetersizlik veya eksikliğin tespit edilmesi hâlinde, Bakanlık devri iptal edecek veya eksikliklerin kısa bir süre içinde giderilmesini talep edebilecek. Bakanlık, eksikliklerin giderilmemesi durumunda devredilen görev ve yetkileri iptal edecek. Bu fıkranın uygulanmasından doğan tüm masraflar sorumlular tarafından üstlenilecek.

26 Eylül 2008 tarih ve 27009 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair ” yönetmelik gereği, belediye ve il özel idarelerine verilen gıda denetimi ve kontrolüne dair yetki, bu yasa ile yürürlükten kaldırılmış oldu.

Bakanlık, bu Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler ve yapılan resmî kontrollerin karşılığı olarak ücret alabilecek. Hangi faaliyetlerden ve resmî kontrollerden ne miktarda ücret alınacağı ise her yıl Aralık ayında Bakanlıkça belirlenecek.

Piyasaya arz edilecek gıdalardan onay alınması zorunlu olanlar Bakanlıkça belirlenecek. Ürün sahibi, onay için Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunacak. Bu ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı ise yasak.

Kanunun Ek-1’in de belirlenen gıda işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştıracak.

Gıda işletmecisi, HACCP ( tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ) ilkelerine dayanan gıda güvenilirliği sistemini kuracak ve uygulayacak.

Gıda işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda, bu durumu üç ay içerisinde Bakanlığa bildirecek. Bu süre içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili onay veya kayıt Bakanlıkça iptal edilecek.

İzleme, gözetim, doğrulama, tetkik, denetim, numune alma ve analiz gibi uygulamaları kapsayan resmî kontroller; Bakanlıkça kontrol yetkisi verilen personel tarafından gerçekleştirilecek. Üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında hangi meslek mensuplarının hangi resmî kontrollerden sorumlu olduğu, Kanunun Ek-2’sin de belirtilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI