Gaziemir Esnaf

8 Aralık 2011 Perşembe

Kan Kardeşliği ve Kan Kartı Projesi

Kan Kardeşliği ve Kan Kartı Projesi
Kaynak


Gaziemir Belediyesi ve Kızılay’ın işbirliğiyle hazırlanan ‘Kan Kardeşliği ve Kan Kartı Projesi’ hayat veriyor. Kan gruplarıyla ilgili veri bankası oluşturmayı amaçlayan proje yılsonuna kadar devam edecek. Düzenli kan bağışını özendirmeyi ve gönüllü bağışçıların sayısını artırmayı da hedefleyen proje, 25 Aralık 2012’de sona erecek. Gaziemir’in merkezi noktalarında ve okullarda yürütülecek projede, bağışçı yönlendiren her öğrenciye özel baskılı bir defter verilecek. Ayrıca her okulda en fazla bağışçıyı yönlendiren öğrencilere ise, bisiklet hediye edilecek. Şubat ve Mart ayında gezici kan merkezlerine ulaşabileceğiniz yer ve tarihler şöyle:
22.02.2012   BELEDİYE KARŞISI
25.02.2012   SARNIÇ CUMHURİYET MEYDANI
06.03.2012   ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
09.03.2012   ABDULLAH ARDA MEYDANI

7 Aralık 2011 Çarşamba

Esnafa ücretsiz portör muayenesi..


Esnafa ücretsiz portör muayenesi...

Gıda maddeleri imalat ve satış işleriyle uğraşan esnaf sanatkarlarla yanlarında çalışanların zorunlu portör muayeneleri  artık ücretsiz yapılacak. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Veremle Savaş Derneği arasında yenilenen protokol ile portör muayeneleri indirimli yapılan esnaf sanatkarlar, bundan sonra  muayene hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Cevri Ladikli arasında imzalanan protokol iki yıl süreli olacak. Protokolden İzmir merkez ve çevresindeki tüm ilçelerde, Birliğe bağlı odaların üyeleri, yanlarında çalışanları ve odaların personelleri yararlanabilecek. Muayeneler zorunluYapılan protokol ile esnaf sanatkarın işgücü ve zaman kaybının önleneceğini de kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘İlgili yasalar gereği sıhhi müesseselerde çalışan ve gıda maddeleri imal ve satış işleriyle uğraşan üyelerimiz ile yanlarında çalışanların portör muayenesi yaptırmaları mecburi. Birliğimiz daha önceden portör muayeneleri için dizayn ettiği gezici sağlık aracını Veremle Savaş Derneği’ne devretmişti. Bu şekilde esnaf teşkilatı ile derneğin ortak çalışmalarıyla ilgili üyelerimizin muayenelerinin indirimli yapılması sağlanmıştı. Biz bu işbirliğini biraz daha geliştirerek üyelerimizin sırtından bir yükü daha kaldırıyoruz’ dedi. İki kurum arasında yürütülen işbirliğinden mutluluk duyduklarını kaydeden İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Cevri Ladikli ise, ‘2006 yılında başlattığımız ortak çalışmaları bundan sonra da daha kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz.’ diye konuştu.Protokol çerçevesinde, 2690 sayılı kanun ve diğer yasaların yükümlülüklerinden doğan hizmetin yönetim ve denetimi Derneğe ait olacak. Dernek; uzman hekimler vasıtasıyla portör analizleri, röntgen filmlerinin okunması ve raporlarının yazılması işlemlerini Sağlık Bakanlığı’nın genelge ve talimatlarına uygun şekilde yerine getirecek, yapılan faaliyetleri her ay düzenli olarak Birliğe bildirecek. Muayenelerin neticeleri ise en geç 4 gün içinde esnafın bağlı olduğu odaya teslim edilecek. Esnaf sanatkarların da muayene sonuçlarını odasından alıp en yakın sağlık ocağına götürmeleri, Bakanlık tarafından düzenlenen portör muayene defteri ile  sağlık karnelerine işletmeleri gerekiyor.   

KOSGEB Desteklerine Online Başvuru091 Nolu Genelge 02.12.2011 (KOSGEB Desteklerine Online Başvuru)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/11/2011091.jpg

KOBİ'lerin KOSGEB Destek Programları adı altında yer alan
- Genel Destek Programına,
- AR_GE , Innovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına,
- KOBİ Proje Destek Programına
internet üzerinden başvuru sistemi 01 Aralık 2011 tarihi itibariyle devreye girmiştir.

Destek başvuru kullanım klavuzlarına http:www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Üyelerimize önemler duyurulur.

27 Kasım 2011 Pazar

Ustalık Yetki Belgesi (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)

Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik 
(16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete)Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale gelmiş olup 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde, müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecek ve cezalı duruma düşülmemesi için EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. İnşaat ve tesisat işleri ile uğraşan ve mesleki belgesi olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 01/01/2015 tarihine kadar başvurabilecektir.


039 Nolu Genelge 22.04.2011  (Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1: Yönetmelik (1 adet-5 sayfa)


 073 Nolu Genelge 08.09.2011 (Yetki Belgeli Ustalar)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1- Yazı (1 Adet- 6 Sayfa)


089 Nolu Genelge 24.11.2011 (Ustalık Yetki Belgesi)
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik"in 11 inci maddesi ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir.


İlgili yönetmelikte sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,
yetki belgesi olarak kabul edilecektir.


01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı kanunun 28 ve 42 nci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların bir an önce ilgili yönetmeliğin 1 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan yönetmelik eki EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir.

Söz konusu belgenin alınabilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelere başvurulması zorunludur.


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununda 09/12/2009 tarihinde yapılan değişiklik ile; her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin yetki belgelendirilmesi ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda Bakanlık tarafından bir dizi toplantı gerçekleştirilmiş ve bu çalışma sonunda hazırlanan yönetmelik 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişilerin kayıt altına alınması ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli kişilerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştirİnşaat ve tesisat işleri ile iştigal eden ve mesleki belgeye sahip olmayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlar Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere en geç 1/1/2015 tarihine kadar başvurabilecektir. Yönetmeliğin Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle bu sektörde çalışan kişilerin mesleki belgelerini ya da geçici yetki belgesi alma işlemlerini 01/01/2012 tarihine kadar tamamlamaları, bu tarihten sonra yapılacak denetimlerde mağdur olmamaları açısından önem arz etmektedir.


İnşaat ve tesisat işleri esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanları da ilgilendirdiğinden dolayı, ilgili yönetmeliğin geçici 1 nci maddesinin ilgili hükümlerinin yürürlüğe gireceği 01.01.2012 tarihinden önce belgesiz kişilerin haberdar edilebilmesi amacıyla tüm esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur !.. 


27 Kasım 2011 Pazar / 19.13 / Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası


Tel : 251 00 96 * 251 11 14 * 251 13 44
http://gaziemiresnafvesanatkarlar.blogspot.com 

gaziemiresnafvesanatkarlar@gmail.com

3 Kasım 2011 Perşembe

ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

********************************************************************************************************************************* ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 


KAPAK
2. SAYFA
BAŞKANIN KALEMİNDEN
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
5. SAYFA
ODAMIZDAN DUYURULAR -1-
ODAMIZDAN DUYURULAR -2-
VEREM SAVAŞ - PORTÖR MUAYENESİ
GAZİEMİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ZİYARETİ
USTALIK VE ESNAFLIK BELGELERİ DAĞITIM TÖRENİ -1-
USTALIK VE ESNAFLIK BELGELERİ DAĞITIM TÖRENİ -2-
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ - BAYRAK DAĞITIMI -
ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ - LOKMA DAĞITIMI -
KAÇAK SU SATIŞLARI
ESNAF ODASI'NDAN KADİR GECESİ HAYRI
USTALIK YETKİ BELGESİ
AHİLİK HAFTASI
ULU ÖNDER TÖRENLERLE ANILDI
ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
HAFTA TATİLİ RUHSATI
SAAT YİRMİDE YİRMİ DAKİKA KİTAP OKUYALIM
KOSGEB DESTEKLİ KREDİ UYGULAMALARI
VAN DEPREMİ
İZMİR İÇİN ÖNEMLİ TELEFONLAR
SAYFA 24

ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google +
ESNAFIN SESİ - ARALIK 2011 - GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI @ Google Picasaweb 
*********************************************************************************************************************************  

Sigarada ÖTV 082 Nolu Genelge 27.10.2011 (Sigarada ÖTV Oranı)

Sigarada ÖTV  082 Nolu Genelge 27.10.2011 (Sigarada ÖTV Oranı)
Sigarada ÖTV oranları ile ilgili olarak TESK in ilgili genelgesi aşağıdaki linktedir:
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/11/2011082.jpg

Van Depremi-081 Nolu Genelge 24.10.2011 (Van Depremi)

081 Nolu Genelge 24.10.2011 (Van Depremi)

Bilindiği üzere; 23/10/2011 tarihinde Van ilinde yaşanan 7.2 şiddetindeki deprem felaketi nedeniyle bir çok can kaybı yaşanmış ve binlerce vatandaşımız barınma sorunu ve  soğuk hava gibi zor şartlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu ölçekteki bir felaket karşısında, devletimizin yanında sivil toplum örgütlerinin de yer alması ve yardımda bulunması, bu bölgede yaşayan binlerce vatandaşımızı etkileyen felaketin acılarını bir nebze de olsa azaltacaktır.
          Teşkilat birimlerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız tarafından mümkün olabildiği ölçülerde maddi destek sağlanması, Konfederasyonumuzca önemli ve yararlı bir insanlık hizmeti olarak değerlendirilmektedir.
Van ilindeki deprem felaketine yardım kapsamında, bağışların yatırılması amacıyla Konfederasyonumuz tarafından açılan banka hesap numarası aşağıda yer almaktadır. Teşkilatımız ve esnaf ve sanatkarlarımızca yapılacak yardımların doğrudan bu hesaplara aktarılması gerekmektedir.

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

BANKA HESAP NUMARASI:
Türkiye Halk Bankası Ankara Bakanlıklar Şubesi 16000074
IBAN KODU : TR100001200940800016000074

İzmir Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alımı ihtiyaçları (4734 sayılı kanuna göre)

İzmir Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alımı ihtiyaçları  (4734 sayılı kanuna göre)
İlgi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 21.10.2011 tarih ve 65324 sayılı yazısı

Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Mal ve Hizmet alımı ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık maliyet tespiti ve doğrudan temin yolu alımları için www.izmir.bel.tr , Açık ihale usulü ile yapılan alımları için ise yine www.izmir.bel.tr ve Kamu ihale kurumunun www.ekap.kik.gov.tr internet sitelerinde yayınlanmakta olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak alımlar için ilgili internet sitelerinden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi alabilirsiniz.

Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İZMİR • Santral : 232 293 12 00 • Him Telefon: 232 445 66 55 • Faks : 232 293 39 95 • 

27 Eylül 2011 Salı

075 Nolu Genelge (Kapasite Raporu)

075 Nolu Genelge (Kapasite Raporu)


TESK in, kapasite raporlarının düzenlenmesi sırasında, üretim konusu ile ilgili Mühendis Odaları ile irtibata geçilmesi ile ilgili bilgilendirmeleri içeren genelgesi aşağıdaki linktedir:
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Bilindiği üzere kapasite raporu esnaf ve sanatkara ait işyerlerinin iletişim bilgileri ile makina ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi gibi üretim gücünü gösteren ve esnaf ve sanatkarın birçok iş ve işlemde kullandığı önemli bir belgedir.


Kapasite raporu esnaf ve sanatkarın kayıtlı olduğu oda tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek kurul, üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanından oluşur.


Konu ile ilgili esnaf ve sanatkarların, kapasite raporunun düzenlenmesi esnasında üretim konusu ile ilgili mühendis odaları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.26 Eylül 2011 Pazartesi

5225 Sayılı Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

5225 Sayılı Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
5225 sayılı kanun kapsamında kültürel faaliyette bulunan işletmelerin yararlanabilecekleri teşvikler hakkında bilgilendirme :
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ'nden

5225 sayılı kanun kapsamında kültürel faaliyette bulunan tesislerin belgelendirilme çalışmaları "Kültür yatırımları ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'in 5. 6. ve 7. maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Belgeli kültürel tesislere sağlanan teşvikler; gümrük vergi indirimi ve KDV muafiyeti, gelir vergisi stopajı indirimi, sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği , yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme, hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilmedir.

Bilgi İçin : 02324836216   /
iktm35@kulturturizm.gov.tr
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr

19 Eylül 2011 Pazartesi

ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNDA VATANDAŞ OLARAK YAPACAKLARIMIZ

SOSYAL GÜVENCESİ (SSK,BAĞKUR VS.) OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZIN 29.02.2012 TARİHİNE KADAR GELİR TESTİ YAPTIRMAK ÜZERE GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
Gaziemir Kaymakamlığı'ndan yayınlanan basın bilgi notunda şu ifadelere yer verildi;
Kaymakamlığımızca, Gaziemir İlçe halkından genel sağlık sigortası ile ilgili, zorunlu gelir tespiti yapılacağını bilmeyen kimse kalmaması için halkı bilgilendirmede çok çeşitli yöntemler kullanılıyor.
     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, 01.01.2012 tarihinden başlayan ve 29.02.2012 tarihinde sona erecek olan; SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tabileri dışında kalan vatandaşlarımızın, gelir tespiti yaptırmak üzere Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaatta bulunmaları konusunda bilgilendirilmeleri için,  başta Kaymakamlığımız http://www.gaziemir.gov.tr resmi web sitesinde aşama aşama olmak üzere, 2012 yılı Ocak ayı ilk haftası içerisinde Belediye Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve birim temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile toplantılar yapılmış, oluşturulan ve katılım sağlanılan diğer toplantılarda da anlatılmış olup,  Gaziemir İlçe sınırları içerisinde bulunan yerel basın,  bilgi notları, yapılan küçük çaplı toplantılar dışında aşağıda yerleri belirtilen  (6) ayrı noktaya 1.00x6.00 metre ebadında afiş yaptırılarak,  kapsamlı bilgilendirme sağlanmıştır.

     22.02.2012 tarihi itibariyle toplam 1470 ailenin gelir tespiti yapılarak SGK’ ya gönderilmiştir."ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNDA VATANDAŞ OLARAK YAPACAKLARIMIZ

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, tüm maddeleriyle birlikte
 yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye’de yaşayanlardan tutuklu ve hükümlü, er , erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, sözleşmeli ülke
 adına sağlık yardımları karşılananlar, geçici 20. madde kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariçtüm insanlar zorunlu olarak ‘genel sağlık sigortası’ kapsamına alındı.

İŞÇİ, MEMUR VE ESNAFIN DURUMU :
Bu güne kadar  SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lu olarak çalışanlar veya buradan emekli olanlar için değişen bir şey yok. Yani bugün işçi, memur veya esnaf olarak çalışan zorunlu sigortalılar ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için herhangi bir
 şey değişmedi. Eskiden olduğu gibi istedikleri hastaneye giderek sağlık hizmeti almaya devam edecekler.

KIZ ÇOCUKLARININ DURUMU
Kişinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne ve babalarının durumları ne olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortası olan bu kişilerin eşleri, 18 yaşın altındaki çocukları ile üzerlerine kayıtlı anne ve
 babaları da hiçbir prim ödemeksizin sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecekler. Herhangi bir yere başvuruda bulunmaları da
 gerekmeyecek. 1.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacak. 

GENÇ ERKEKLERİN DURUMU
18 yaşın üzerinde çalışmayan, okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/ okumayan/ çalışmayan erkeklerin durumu ne olacak?
Adrese Dayalı Nüfus Kaydında yer alan adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak, gelir  testi yaptırmaları gerekiyor.

BOŞANMA VE İŞTEN AYRILMADA DURUM NE OLACAK?

Kız çocuk boşanmış veya çalıştığı işten çıkmış ise ne olacak?
1.10.2008 tarihi önem taşıyor. Bu tarih öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak yeniden anne veya babasının sigortasından yararlanma hakkını elde edecek. Ama bu tarihten önce kapsamda değil ise; anne veya babasının sigortasından yararlanamayacak.

AİLESİ İLE BİRLİKTE YAŞAYAN GENÇ ADAMIN GELİR TESTİ
Gelir testi yapılırken, örneğin anne ve babasıyla yaşayan 26 veya 30 yaşında bir adam için, onların gelirleri mi dikkate alınacak? Yoksa kişisel gelirine mi bakılacak?
Resmi ikamet adresi anne ve babasıyla aynı olanların gelir testinde; ana babasının geliri dikkate alınacak.
Genel sağlık sigortalısı borcu kimin borcu olacak? Ailesinin mi 30 yaşındaki bu adamın mı?
Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenin borcu olacak, yani 30 yaşındaki adamın.

PARTİME ÇALIŞAN ÖĞRENCİ
25 yaş altı partime çalışan öğrencilerin GSS'den yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?
Evet, bu kişiler isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemezse 60/g den tescil edilecek gelir testi sonucuna göre, gelir testi istemezse asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır

01.10.2008 TARİHİNİN ÖNEMİ :

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIN DURUMU
18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar;  üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecek. Herhangi bir prim ödemesi gerekmeyecek. Üniversite öğrencilerinin her yıl öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne göndermesi yeterli olacak.
18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa; erkek çocukları gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Yani 2008 öncesinde bu kapsamda olmayan kız çocuklar, okumuyorlarsa erkek çocuklar gibi 18 yaşından sonra gelir testi için başvurmak zorunda.
Üniversite öğrencisi ise 25 yaşına kadar ailesinin sigortasından yararlanabilecek. Bu yaştan sonra yararlanamayacak.

HİÇ GÜVENCESİ OLMAYAN ÇOCUKLAR
Anne veya babasının sosyal güvencesi olmayan çocuklar ne yapacak?
Ülkemizde yaşayan her kişi, zorunlu olarak, genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceğinden, bunların 18 yaş altı çocukları da ‘bakmakla yükümlü oldukları çocuk’ olarak sağlık yardımlarından faydalandırılacak. 30 gün ve prim borcu aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.

TESTE BAŞVURMAYAN NE OLACAK?

Gelir Testine başvurmak ne sağlayacak?
Bu sayede genel sağlık sigortası ‘tescil’ işlemi yapılan kişiler gelir durumlarına göre prim ödeyecek ya da ödemeyecek Başvurmaz ise gelir durumunun üstünde, asgari ücretin iki katı üzerinden yani 213 TL prim ödemek zorunda kalacak.

GELİRE DE GİDERE DE BAKILACAK

Kimler ne kadar prim ödeyecek?
Gelir testi yapılırken, evli çocuklar hariç  ADNKS’de (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) aynı hanede yaşayan ailenin aylık geliri ve
 giderleri  tespit edilerek, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünecek. Kişi başına gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az (295 TL) ise sağlık primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenecek.

Kişi başı gelir 295 TL’nin üzerinde ise ne olacak?
- Kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında ise aylık 35,4 TL sağlık primi ödeyecek.
- Kişi başına düşen gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.773 TL) arasında ise aylık 106,4 TL ödeyecek.
- Kişi başı geliri asgari ücretin iki katından daha fazla ise aylık 213 TL zorunlu sağlık primi ödeyecek. 


Hiç sosyal güvencesi olmayanlar, başvurmazlar ise ne olacak?
Hiç sosyal güvencesi olmayanlar başvurmaz ise re’sen sisteme tescil edilecek. Dolayısıyla asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyecek. Bu durumda aylık kişisel gelirlerinin bin 773 TL olduğu varsayılarak, her ay 213 TL prim borcu olarak hanelerine yazılacak.

BORCU OLANIN ÇOCUĞU NE OLACAK?

Bu kişiler çocuklarını hastaneye götürdüklerinde bir sorunla karşılaşacaklar mı? Prim borcu olanlar sağlıktan yararlanamazlar, yaptırımı çocuklarını kapsayacak mı?
Hayır, 30 gün prim ve borçsuz olma şartı aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.


ÖZEL SİGORTASI OLANLAR NE YAPACAK?

Vatandaş, “Genel sağlık hizmeti istemiyorum. Ben gerektiğinde hastaneye gider, kendi masraflarımı karşılarım” ya da “Ben kendime özel sağlık sigortası yaptırdım. Sisteme girmeyeceğim” deme hakkına sahip mi?
Hayır.  Genel Sağlık Sigortası, ‘gönüllü’ değil ‘zorunlu’ bir sistem. Türkiye’de ikamet eden her T.C vatandaşının sistemde olması zorunlu.

GELİR TESTİ İSTEMEYENLER…

Ben çalışmak istemiyorum, param da var. Gelir testiyle de uğraşmak istemiyorum. Başka bir yol yok mu?
Evet var. İsteğe bağlı prim ödemek suretiyle, hem emeklilik hem de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ya da gelir testi istemediğini yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na beyan edersiniz; aylık asgari ücretin iki katı üzerinden de prim öderseniz, gelir testiyle uğraşmazsınız.
İsteğe bağlı sigorta için yaş sınırı var mı? Aylık ne kadar prim ödemek gerekir? Kaç yıl süreyle?
Brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında prim ödeyerek hem emeklilik hem de sağlık hizmeti almanız mümkün. Prim ödeme süresi işe giriş tarihine ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.         16/01/2012
                                                                                                                                                    

ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNDA VATANDAŞ OLARAK YAPACAKLARIMIZ
STAJYER AVUKATLAR

Avukatlık stajı yapanların durumu ne olacak?
Stajyer  avukatların GSS  primlerini staj süresince Türkiye Barolar Birliği karşılıyor.

BANKA SANDIĞI MENSUPLARI

Banka sandığı vakıflarından emekli olanların durumu ne olacak? Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ne yapacak?
Herhangi bir şey yapmayacaklar. Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, bu sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlülerinin sağlık hizmetleri, Kurumca devralınıncaya kadar ilgili kuruluşlarca karşılanacağından bu kişiler, devir işlemlerinden sonra genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER

Bu kanun yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını kapsıyor mu?
Hayır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları kapsam dışıdır. Çünkü Kanun Türkiye’de ikamet edenlerin GSS’li sayılacağını düzenlemiştir.

İkamet adresi Türkiye’de olan ancak yurtdışında sigortasız olarak çalışan Türk vatandaşlarının ne yapması gerekiyor? Onlar da gelir testi için başvuracaklar mı? Onlar adına bir yakınları başvuruda bulunabilir mi?
Bu kişilerin kendileri ya da Türkiye‘deki yakınları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNSK) Türkiye’deki adresini, yurtdışındaki adresi olarak güncelleyecek. Bu kişilerin Türkiye’de yaşayan eş, çocukları var ise onlar sisteme tescil edilecek. Yani gelir testi için vakıflara başvuracak.

Türkiye’de çalışırken; işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına eğitime gidenlerin durumu ne olacak?
4/a kapsamındaki kişiler turistik ya da geçici olarak eğitim ya da iş nedeniyle yurt dışında ise ücretsiz izinli oldukları sürelerde; işverenin bildirmesi halinde (4857 sayılı Kanun’a göre 1 ay içinde bildirilmesi gerekir) bu süre içinde faydalandırılacak 1 yıl ücretsiz izinli olduğu sürelerde GSS’li sayıldığından faydalandırılacak.

Örneğin burs kazanan eşiyle birlikte ABD’ye giden, ancak kendisi ev hanımı olarak ABD’de yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı? Böyle ise ABD’deki Türk büyükelçiliği ya da konsolosluklara başvurabilirler mi?
Bu kişilerin kendileri ya da Türkiye’deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncellemeleri halinde prim ödemeyeceklerdir.

Çifte vatandaş olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan ve sigortası olan Türkler ne yapacak?
Sözleşmeli ülkede çalışıyor ise Türkiye’ye gelirken sözleşmeye göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait “formüler” denilen belgeyi getirecek. Yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen “formüleri” gönderecek. Sözleşmesiz ülke vatandaşı ve bu ülkede çalışıyor ise İkametleri yurt dışında bulunması nedeniyle GSS kapsamına alınmayacaktır. Ancak istekleri halinde özel sağlık sigortası kapsamında faydalanabilir.

YURTDIŞINA EĞİTİME GİDENLER

T.C vatandaşı olup yurtdışına lisans, master, doktora eğitimi için giden, çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını başvurabilecek mi?
Onlar da diğerleri gibi kendileri ya da Türkiye‘deki yakınları  ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

Peki yine eğitim için yurtdışına giden ancak sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından üstlenilen vatandaşlar ne yapacak?
Kendileri ya da Türkiye ‘deki yakınları, ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?
Kendileri ya da Türkiye ‘deki yakınları  ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda 1 takvim yılında 6 aydan fazla süre ile çalışan gemi adamlarının durumu ne olacak? Türkiye'ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?
Gemi adamları 4/a kapsamında sigortalı olduğundan her hangi bir şey yapmayacaklardır.

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCILAR

Bir Türk ile evlenmiş ancak 3 yılını doldurmadığı için T.C vatandaşı olamamış bir kadın, Türk eşinin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi?
Evet, ikamet iznine bağlı olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa faydalanabilir.

CEZA DA VAR!

Türkiye’de oturma izni almış, sigortası olmayıp özel sağlık sigortası bulunan yabancıların durumu ne olacak?
Kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduranlar yabancılar, ilgili ülke kapsamında sigortalı değilse bu sürenin dolduğu tarihten itibaren
 bir ay içinde Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadır. Özel sağlık sigortasının bulunması kapsama alınmayı engellemez. Çünkü GSS onlar için de zorunludur.  

Türkiye’de 1 yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sigortası bulunmayan yabancılar ne yapacak?
Tescil işlemini yaptırmak için kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvurmaları gerekecek.  

Bu başvuruyu yapmayan yabancılara nasıl bir yaptırım uygulanacak?
Kesintisiz bir yıllık ikamet süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmayıp daha sonra başvurursa brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.  Öncelikle 886,5 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca gelirlerinin brüt asgari ücretin iki katı olduğu, yani bin 773 TL olduğu varsayılarak, her ay 213 TL prim borcu tahakkuk ettirilecektir. 16/01/2012
                                                                                                                                 

074 Nolu Genelge (5 Kuruşun Altındaki Küsarat Ödemeleri)

074 Nolu Genelge (5 Kuruşun Altındaki Küsarat Ödemeleri)
İlgili Link
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
İlgi : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 26/08/2011 tarih ve B 21 0 TRK 0 00 00 00/1331 sayılı yazısı.


İlgi yazıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 19/08/11 tarih 23474 sayılı yazısından bahisle; 5 (Beş) Kuruşun altında kalan alışveriş tutarlarındaki nakit ödemelerde, tüketicilerin aleyhine olacak şekilde, çoğunlukla yukarı doğru yuvarlama yapılmak suretiyle mağdur edildikleri ve çözüm arayışında oldukları belirtilerek, nakden yapılan ödemelerde tüketiciler ile satıcılar arasındaki menfaat dengesinin korunması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, üye esnaf ve sanatkarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini teminen bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi için tüm üye esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.

073 Nolu Genelge (Yetki Belgeli Ustalar)

073 Nolu Genelge (Yetki Belgeli Ustalar)

İlgili Link

Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
Ek1- Yazı (1 Adet- 6 Sayfa)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen ve bir örneği www.tesk.org.tr adresinde bulunan genelge ekinde yer alan yazıda; “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında tereddüde düşülen hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.


2011/39 sayılı genelgemiz ile bilgi verilen Yönetmelik kapsamında; yetki belgesi olarak kabul edilen belgelerden birine sahip olmayanların belgelendirilmesi amacıyla, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce Bayındırlık ve İskan il Müdürlüklerine veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere yönelik olarak, belirlenen meslek dallarında eğitim programları düzenlenecektir. Bu konuda illerde Valilikler sorumlu olacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

072 Nolu Genelge (Bankalara Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresinin Uzatılması)

072 Nolu Genelge (Bankalara Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresinin Uzatılması)
İlgili Link
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.


Esnaf ve sanatkârlarımızın bazı bankalara olan ticari kredi ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılmış olup, konuyla ilgili detaylı bilgi 2011/48 sayılı Genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştur


Söz konusu protokole ilişkin olarak 26 Ağustos 2011 tarihinde sona eren başvuru süresi, Konfederasyonumuzun talebi üzerine bir kez daha uzatılmıştır.

Ticari kredi ve kredi kartlarının yeniden yapılandırılabilmesi için başvuru süresi 27 Eylül 2011 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Esnaf ve sanatkârlarımıza önemle duyurulur.

Ahilik Haftası - 20 - 23 Eylül 2011

Ahilik Haftası - 20 - 23 Eylül 2011
AHİLİK HAFTASI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Ahilik teşkilatı hakkında http://www.ahilik.gen.tr/ adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

24'ÜNCÜ AHİLİK KUTLAMALARI BAŞLADI

İzmir Esnafı Ahilik Haftası'na hazırlanıyor...


Her yıl coşkuyla kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl da 20-25 Eylül tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecektir.

13.08.2008 tarih, 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Ahilik Haftası Kutlama Yönetmeliği' doğrultusunda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü temsilcilerinden oluşan komite tarafından çalışmalar belirlenmiştir.

Ahilik; sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle de, Ahilik felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Ahilik felsefesi, 13'üncü yüzyıldan itibaren Anadolu'da topluma sanat ve meslek alanında yön veren, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alan öğretileri içermektedir.

Ahilik felsefesi, ticarette ve sosyal hayatta doğruluğu, kaliteli üretimi, tüketiciye saygıyı ve iyi ahlakı ilke edinir. Bir deri ustası olan pirimiz Ahi Evran'ın kurduğu Ahi Teşkilatı, Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir.

DEVLET BÜYÜKLERİ

Bugünkü sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının temelini oluşturan ahi örgütleri, Selçukluların ve Osmanlıların devlet teşkilatlanmalarına da örnek oluşturmuş, içinden pek çok ülke yöneticisi çıkarmıştır. Örneğin, Orhan Bey ve oğlu 1. Murat da Ahi Ocağı'ndan yetişmişlerdir.

Ahi teşkilatları içinde bulundukları toplumların sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılarda bulunmuşlardır.

TANITACAĞIZ

İzmir Esnaf Teşkilatı ve komite üyesi kurum ve kuruluşlar, önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinliklerle zengin bir kültür değerimiz olan Ahilik kurallarını, öğretilerini kamuoyuna tanıtmak, topluma, özellikle yeni nesile Ahi Evran ilkelerini benimsetmek hedefini gütmektedir.

Etkinliklerimize tüm İzmirliler davetlidir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk insanına öz kimliğini ve kültürünü anlatmayı, hatırlatmayı bir görev olarak kabul etmektedir.

Ahilik nasihatı

'Harama bakma,


Haram yeme, haram içme.


Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.


Yalan söyleme.


Büyüklerden önce söze başlama, kimseyi kandırma.


Kanaatkar ol, dünya malına tamah etme.


Yanlış ölçme, eksik tartma.


Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini,


Hiddetli iken yumuşak davranmasını bil.


Kendin muhtaç iken bile, başkalarına verecek kadar cömert ol.

Ahilik Haftası Kutlama Programı

1. GÜN (20 EYLÜL 2011 SALI)

09.30: Çelenk koyma ve açılış konuşmaları

Yılın Ahisine özel kıyafetlerinin giydirilmesi

(Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğindeki Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Oda Başkanları, İESOB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin ve Yılın Ahisinin katılımı ile)

Yer: Cumhuriyet Meydanı.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Ordu Komutanlığı ve İzmir Valiliği'ne makam ziyaretleri.

12.30: Şed Kuşatma Töreni

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek stantlarının ziyareti, Ahi helvası ikramı, Çarşı esnafı ziyareti, Ahilik nasihatı kartı, ahilik el broşürü vb. dağıtımı.

Yer: Karşıyaka Çarşısı

14.30: Karşıyaka Kaymakamı ziyareti

14.45: Karşıyaka Belediye Başkanı ziyareti

15.00: Karşıyaka Kent Konseyi Esnaf Meclisi Genel Kurul Toplantısı.2. GÜN (21 EYLÜL 2011 ÇARŞAMBA)

09.00: Menemen Belediye Başkanı Ziyareti

09.15: Menemen Kaymakamı Ziyareti

09.30: Esnaf sanatkarlarla sabah kahvaltısı

(Menemen Belediye Başkanı, Menemen Kaymakamı, Menemen esnafı, Oda Başkanları ve Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğindeki Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin katılımı ile)

10.30: Menemen Çarşı esnafı ziyareti, (Ahilik nasihatı kartı, ahilik el broşürü vb. dağıtımı)

13.30: Menemen OÇEM Çocuk Evi ziyareti

(Ziyarette Menemen Sanatkarlar Odası ve Menemen Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Otistik Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilerin saç bakımlarının yapılması.)

14.30: Mesleki Eğitim Merkezi Ziyareti (Şed kuşatma töreni)


3. GÜN (23 EYLÜL 2011 CUMA)

09.00: Kemalpaşa Belediye Başkanı ziyareti

09.15: Kemalpaşa Kaymakamı ziyareti

09.30: Esnaf sanatkarlarla kahvaltı

(Kemalpaşa Kaymakamı, Kemalpaşa Belediye Başkanı, Kemalpaşa Esnafı, Oda Başkanları ve Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğindeki Kurum ve Kuruluş Temsilcileri katılımı ile)

11.00: Kemalpaşa Çarşısı esnaf ziyareti

(Ahilik nasihatı kartı, ahilik el broşürü vb. dağıtımı)

14.30: Mesleki Eğitim Merkezi ziyareti ( Şed Kuşatma Töreni)

Not: Tüm etkinlikler Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğindeki Kurum ve Kuruluş Temsilcileri katılımı ile gerçekleştirilecektir.

HATIRLATMA

Bilindiği üzere, kamu alacaklarının tahsili için çıkarılan ve kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen 6111 sayılı Kanuna esnaf sanatkarların üye bulundukları odalara olan aidat borçları da dahil edilmişti. Müracaatlar için önceden Ağustos 2011 sonuna kadar tanınan süre de, Bakanlar Kurulu kararıyla bir ay uzatılmıştı.

Buna göre, bağlı bulunduğu meslek odasına geçmiş döneme ait aidat borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımız, 30 Eylül 2011 tarihine kadar borcun tamamını bir defada ödediği takdirde, yasa kapsamına alınacak ve gecikme faizlerinden muaf tutulacaktır. Esnaf sanatkarlarımızın bu son fırsattan yararlanmaları ve gecikme faizlerinden arındırılmış borçlarını ödemeleri menfaatleri icabı olacaktır.KAYNAK
 

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI