Gaziemir Esnaf

31 Ocak 2008 Perşembe

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi İşlemleri

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi İşlemleri
Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi İşlemleri


05/06/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun; üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri başlıklı 4’ncü maddesinde, “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.
Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hüküm gereği; “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik” 27/08/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin, çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkili makamlar başlıklı 24’ncü maddesi gereğince, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri için ilgili merci, (Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik/İl Özel İdaresi) çalışma izni ve gıda sicili vermeye yetkilidir.
Bu kapsamda, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu
Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar.
a) Dilekçe,
b) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
c) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı  nüshası,
d) İmza sirküleri sureti,
e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
f) Kapasite raporu,
g) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.)

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR
TÜRK KIZILAYI